Účelem společnosti KoCeRo o.p.s. je poskytování obecně prospěšných služeb prostřednictvím širokého spektra projektů, kterými chce předcházet výskytu nežádoucího chování, pomáhat při řešení obtížných životních situací, umožnit smysluplné trávení volného času a tím přispět k sociální a kulturní spolupráci romského etnika a většinové společnosti.

Obecně prospěšné služby

  • vzdělávací aktivity s důrazem na děti a mládež romského etnika a na další děti a mládež, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy
  • rozvoj a realizace aktivit, které podporují vhodné trávení volného času dětí a mládeže romského etnika a dětí a mládeže, které jsou ohroženy společensky           nežádoucími jevy
  • realizace informačních, poradenských a osvětových aktivit zaměřených na osoby z romského etnika a na osoby žijící v nevyhovujících socioekonomických podmínkách
  • aktivity zaměřené na podporu udržování a rozvoje romských tradic

 Doplňkové služby

  • pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích aktivit včetně lektorské činnosti
  • agenturní činnost v oblasti umění
  • pořádání kulturních a prodejních akcí

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež AUTOŠKOLA
  • Terénní programy ZMĚNA

Partneři

       
    banner techsoup.cz

Naše organizace prostřednictvím služby NZDM AUTOŠKOLA je zapojena do projektu „Společně a odborně - podporaspolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.